In The Studio #146 Lito Kattou

Lito Kattou lives and works in Nicosia and Athens