In The Studio #146 Lito Kattou


Lito Kattou lives and works in Nicosia and Athens